TOP
DOEL EN MIDDEL VAN DE VERENIGING BEURS VOOR DEN DIAMANTHANDEL

De Vereniging Beurs voor den Diamanthandel, hierna te noemen “De Vereniging” is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 september 1890, No.29, en laatstelijk bij KB van 3 mei 1976, No.43. - Zij heeft haar zetel in de Gemeente Amsterdam en haar duur is voor onbepaalde tijd – De “Vereniging” is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, onder nummer V 531716. De “Vereniging” heeft tot doel om in nationaal en internationaal verband de handel in diamanten en edelstenen te bevorderen.  De “Vereniging” is lid van de Wereld Federatie van Diamantbeurzen.  De “Vereniging” stelt zich tevens ten doel om, waar mogelijk, voorlichting te geven omtrent alle informatie welke gerelateerd is aan haar doelstelling, in de meest brede zin van het woord, aan leden, pers en publiek, dit alles ter bevordering van een open en eerlijke handel in diamanten en edelstenen, waarbij zij duidelijk stipuleert dat het tot haar bevoegdheid behoort om éénieder die zich, op welke wijze dan ook, in onbetamelijke, schadelijke of bedrieglijke zin gedraagt  ten opzichte van de doelstellingen  van de “Vereniging” of haar afzonderlijke leden,  langs gerechtelijke of buitengerechtelijke weg zal trachten tot inkeer te doen komen.  Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is de “Vereniging” op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de informatie welke hierin is opgenomen, noch voor enige verkeerde interpretatie door bezoekers van deze website, noch voor eventueel misbruik hiervan. 

© 2009-2020 VERENIGING BEURS VOOR DEN DIAMANTHANDEL

Copyright (Auteursrecht): De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken, logo's,  uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, geschreven en/of vervaardigde werken (samen 'merken'), zijn eigendom van, of in licentie bij, de “Vereniging” en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De “Vereniging” heeft een gelijk recht  ten aanzien van “merken” welke aantoonbaar met aan de “Vereniging” ontleende kennis zijn verkregen.  De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op natuurlijke en/of  of rechtspersonen die toegang krijgen tot deze website. De informatie, foto's, tekeningen en diagrammen welke in de website zijn verwerkt komen uit diverse bronnen en waar mogelijk is het gebruik aan eventuele copyright(auteursrecht)houders gemeld.  Waar geen bronnen voor deze informatie, foto’s, tekeningen en diagrammen  bekend waren of konden worden achterhaald, danken wij de eventuele copyright(auteursrecht)houders bij voorbaat voor het gebruik hiervan op onze website, welke ten doel heeft voorlichting te bieden m.b.t. tot diamanten (edelstenen) en alles wat daar toe behoort, e.e.a. zonder winstoogmerk.

Disclaimer:  De “Vereniging” streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven.  Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.  Ontwikkelingen ter zake van, en veranderende inzichten m.b.t.,  de informatie op de website van de “Vereniging”  kunnen ertoe leiden dat de gegeven informatie niet altijd correct of volledig is. Aan deze informatie kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.  De “Vereniging”  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van de “Vereniging”.  De “Vereniging” mag de website geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder vooraf-gaande aankondiging. De “Vereniging” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of afzonderlijke webpagina’s  of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Privacy-regels: Conform de “WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)”, in werking getreden op 25 mei 2018, zullen de ingevoerde gegevens (naam en e-mailadres) zoals verstrekt via het contactformulier op deze site nooit aan derden worden verstrekt Bij instemming met het eventueel periodiek versturen van een nieuwsbrief door de “Vereniging”  zal  het  e-mailadres worden opgeslagen en uitsluitend voor genoemd doel worden gebruikt. Het e-mailadres zal  op eerste aanvraag van de verstrekker direct uit de database van de "Vereniging" worden verwijderd. Wanneer een naam en e-mailadres door de eigenaar aan de "Vereniging" is verstrekt in het kader van een via het contactformulier gestelde vraag, opmerking of verzoek tot het opnemen van contact met de verstrekker door de "Vereniging", dan zal de "Vereniging" op eerste aanvraag van de verstrekker inzage verlenen in de desbetreffende gegevens, en wat verder m.b.t de verstrekker in de database van de "Vereniging" is opgeslagen. De betreffende gegevens zullen op eerste verzoek van de verstrekker uit de database van de "Vereniging" worden verwijderd.

Copyright Third Parties: The pictures, drawings and diagrams used in this website may be from sources other than our own or under creative commons license.  Where neccesary and possible we have tried to locate the holders of the copyright and forwarded a request for usage by e-mail. For some of the above-mentioned no holder of the copyright could be traced. If so, we state that no infringement of copyright is intended. We kindly ask any holder of copyright to come into contact with our office by means of the contact-form on this website. We kindly thank holders in advance for their co-operation in making our educational website.
Disclaimer, AVG en copyright
AMSTERDAM  DIAMOND  BOURSE
Amsterdam 1890 - World's oldest diamond bourse - Oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van/Member of: World Federation Of Diamond Bourses
New name: Amsterdam Diamond Bourse (pending registration renewal KvK).
Home125 yearsHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish